Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointipalvelu on palvelukokaisuus, jossa selvitettään asiakkaan lääkehoitoon liittyvät tekijät. Arvoinnissa keskitytään lääkehoidon onnistumiseen ja etsitään ratkaisuja lääkehoidossa havaittuihin ongelmiin. Arvioinnista laaditaan raportti, joka sisältää mahdolliset muutosehdotukset lääkitykseen. Ehdotetut lääkitysmuutokset perustuvat aina tieteellisiin tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Raportin kanssa asiakas voi ottaa yhteyttä lääkäriin, joka tekee lopulliset päätökset lääkityksen mahdollisista muutoksista. Tavoitteena on muokata lääkitys vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita sekä lopettaa mahdollisten ylimääräisten ja sopimattomien lääkkeiden käyttö.

Palvelun sisältö:

 • Asiakkaan taustatietojen keruu (e-reseptit/Kela-kortti)
 • Asiakkaan haastattelu apteekissa (n. 30 min.)
 • Lääkehoidon arviointiraportin tekeminen apteekissa
 • Loppupalaverissa käydään asiakkaan kanssa läpi arviointiraportti ja kerrotaan mitä arvioinnissa selvisi (n. 15 min)

Perusteet lääkehoidon arvioinnille:

 • Useita lääkkeitä tai epäselvä lääkelista
 • Haittavaikutus
 • Huoli lääkitysturvallisuudesta
 • Yhteisvaikutusten tarkistus

Lääkehoidon arvioinnin hyödyt:

 • Päällekkäislääkitysten purkaminen
 • Lääkkeiden haittavaikutusten väheneminen
 • Eniten arvioinnista hyötyvät vanhuspotilaat, joilla on useita lääkkeitä ja sairauksia
 • Elämänlaatu paranee ja turvallisuuden tunne lisääntyy
 • Iäkkäillä on mahdollisuus pärjätä pidempään kotona
 • Hoitoon sitoutuminen paranee